xVideos Video Downloader

xVideos Video Downloader

Chermenin Software, Inc. – Shareware – Android iPhone Windows Mac
xVideos Video Downloader is a small, fast and useful video downloader. Paste the URL of a video into the program, press Start and the AVI, MPEG or FLV file will be downloaded into the selected folder. The Settings menu provides some basic control over the program behavior, such as opening a new player window when double-clicking on an FLV file and remembering previous settings. You can save downloadeds as various formats: .avi, .mpeg, .flv, .wmv.

Tổng quan

xVideos Video Downloader là một Shareware phần mềm trong danh mục Âm thanh & Đa phương tiện được phát triển bởi Chermenin Software, Inc..

Phiên bản mới nhất của xVideos Video Downloader hiện thời không rõ. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 16/08/2008.

xVideos Video Downloader đã chạy trên hệ điều hành sau: Android/iPhone/Windows/Mac.

xVideos Video Downloader Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho xVideos Video Downloader!

An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại